Polityka ochrony danych osobowych

Obowiązek Informacyjny dla Pacjentów REKOL-MED Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną  jest REKOL-MED  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  ( 02-744 ) ,  ul. Sonaty 5 lok. U1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000125489, REGON 008421793, NIP 9511975279 ,  e-mail: info@rekolmed.pl

Powołano Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: info@rekolmed.pl, lub  pisemnie, przesyłając korespondencję na adres : 02-744 Warszawa, ul. Sonaty 5 lok. U1 z dopiskiem: Inspektor ochrony danych osobowych – Ewa Rybacka.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

W celu  objęcia opieką zdrowotną potrzebujemy następującego zestawu Państwa danych: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, data urodzenia ( w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL), adres zamieszkania, pokrewieństwo ( w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są niezbędne do objęcia opieką zdrowotną.Pozwalają jednak na kontakt z pacjentem w celu potwierdzenia wizyty, czy jej odwołania.

Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie przez  Rekol-Med. Sp.z o.o działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym dane są przetwarzane.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.Podstawą przetwarzania danych w zakresie jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia (art.6 ust.1 lit c oraz art. 9 ust.2 lit h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta i § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej ( art. 9  ust.2 lit h RODO w zw. z art.24 ust 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

odbieranie i archiwizowanie oświadczeń , upoważniających inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia  (art. 6 ust.1 lit c RODO w zw. z art. 9 ust.3 oraz art.. 26 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust 1 Rozporządzenia MZ w  sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

wywiązywanie się z obowiązków podatkowych – wystawianie rachunków za wykonywane usługi wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych  ( art. 6 ust 1 lit c RODO w zw. z art. 74 ust.2 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r.).

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe:

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Państwa danych.

W ramach działalności jako przedsiębiorca, realizując Państwa prawa jako pacjenta dane osobowe przekazywane są:

  • podmiotom/organom , uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.z 2017 r. poz 1318 z późn. zm.),
  • dostawcom usług zaopatrujących Rekol-Med. Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzenie podmiotem leczniczym ( w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego),
  • innym podmiotom leczniczym współpracującym z Rekol-Med. Sp. z o.o. w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
  • osobom upoważnionym przez Państwo w ramach realizacji Państwa praw pacjenta,

Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Czas , przez jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywania przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie w/w okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Rekol-Med. Sp. z o.o. jako administrator zapewnia Państwu dostęp do ich danych.

Można je sprostować lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania. Można skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przeniesienia danych do innego administratora danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Akta prawne dot. ochrony danych osobowych w placówkach medycznych:

-ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz.1000),

– ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz..U. .z 2017 r, poz. 1318 ze zm.)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 , poz. 2069).

– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – dalej: RODO

Administrator Danych Osobowych

Pakiety medyczne</br>dla firm

Pakiety medyczne
dla firm

Pakiety dla firm w zakresie opieki zdrowotnej pracowników

Sprawdź
Opieka medyczna</br>dla całej rodziny

Opieka medyczna
dla całej rodziny

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach.

Sprawdź
Szczepienia <br/>COVID-19

Szczepienia
COVID-19

Program ochronnych szczepień przeciwko koronawirusowi

Sprawdź
RODO</br>Dane Osobowe

RODO
Dane Osobowe

Polityka ochrony danych osobowych REKOL-MED Sp. z o.o.

Sprawdź

Umów wizytę

NZOZ REKOL-MED (Sonaty)
ul. Sonaty 5 lok U1
02-744 Warszawa
NZOZ REKOL-MED (Bernardyńska)
ul. Bernardyńska 3,
02-904 Warszawa
Poradnia ogólna
22 843 68 13
Poradnia specjalistyczna
22 843 68 28
Poradnia Rehabilitacyjna
22 843 64 94
NZOZ Bernardyńska
22 840 35 45

Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Menu